வானவில் காதல்

மழைநாளில் என்றாவது மாயமாய் தோன்றும் என் வானவில்லே!!
யாரேனும் உனைக்கண்டதுண்டோ என் வானவில்லே!!❤

உனை மறைக்கவில்லை நான் மறக்கவுமில்லை
எங்கே இருக்கிறாய் என் வானவில்லே?💕.

என் விருப்பம் வேண்டுதல் வரம் யாவும் நீ
என் இருண்ட வான்வெளியில் தோன்றிய அற்புத ஒளியுமிழ் விண்மீன் நீ
என் நினைவுகளின் ஏடுகளைப் புரட்டி உன் உருவம் தேடினேன்.💕

என் விழிகள் விரிய அண்டவெளி முழுதும் உனை மட்டுமே காணவேண்டும்.👀
என் இதயவீணை மீண்டும் மீண்டும் உன் நினைவையே மீட்டுகிறது. ♥

ஏன் எனது நாள் மட்டும் இவ்வளவு சிறிதாகப் போனது
என் இதயத்தை நீ எடுத்துப் போனாயோ!♥

எல்லா இரவும் பகலும் நீ என்னோடு கழித்த பொழுதுகளை நினைவூட்டுதே
என் நித்திரையிலும் உன் பெயர் என் சுவாசம் ஆனதே.♥

கோமகள் குமுதா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: