மூன்றாம் பிறை

இரவு மணி 09:30 மணிக்கு கனடா வானில் மேற்கில் மிதக்கும் மூன்றாம் பிறை. அழகு தானே.😊

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: