நீயும் நானும்

கமழும் நறுமணம் நீ உன் வண்ணமலர் நான்

உயிரோவியம் நீ உன்
உடலோவியம் நான்

இதய வானம் நீ உன்
வெண்ணிலவு நான்

மேனி தழுவும் தென்றல் நீ உன் மேரு பர்வதம் நான்

மனம் நனைத்த மழை நீ உன் மண்மகள் நான்

மானம் காக்கும் தமிழ்ச்சிப்பி நீ உன் முத்தழகி நான்

ஏர் சுமக்கும் உழவன் நீ உன் பொன்னேர் நான்

வாழ்வாதாரம் நீ உன் வாழ்வின் வளங்கள் நான்.

கோமகள் குமுதா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: