வாய் சிவந்தது எப்படி பச்சைக்கிளியே

வெற்றிலை போடவில்லை
விதவிதமான சாயம் பூசவில்லை
வேண்டியவர் எவரும் கொடுத்தாரோ !!!!
எப்படிச் சிவந்தது !!!
என் ஆசை பச்சைக்கிளியே

கோமகள் குமுதா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: