காதலிஸம்♥️♥️♥️♥️♥️

மேஷத்தில் தொடங்கி மீனத்தில் முடிந்தால் ஜோதிஷம்
மீன் விழிகளில் தொடங்கி மனம் மயங்கும் மதியில்
முடிந்தால் அது காதலிஸம்.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: