காதல் முட்க்கள்

நீ கொடுத்த ஒற்றை ரோஜா என் இதயத்தில் எப்பொழுதும் மணக்கிறது.
நீ இல்லாத இந்தக் காலங்களில் கற்றை ரோஜாக்களை கண்டாலும் என் இதயத்தில் முப்பொழுதும் முள்ளாக குத்துகிறது.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: