கடவுள்

கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை உள்ளதோ அதே உரிமை கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவர்களுக்கும் உண்டு. இதில் கடவுள் இல்லை என்று சொல்பவர்களைப் பார்த்தால் சிரிப்பு வருகிறது என்று உளறுவது அபத்தம் இல்லையா?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: