உலக தேநீர் தினம்

தேநீரில் என்ன சுவை இருக்கிறது
நீயும் நானும் இணைந்து பருகும் அந்த தருணங்கள் தான் அதிசுவை.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: