புத்தகத் திருநாள்

வாசித்தாலும் வாடாமலர்கள்
நேசிப்பவரை உய்விக்கும் உன்னத மலர்கள்
சுவாசிப்பவருக்கு சுவர்க்கம் காட்டும் சுந்தர மலர்கள்
புத்தியை கூட்டும்
புத்தக மலர்கள்.

இனிய புத்தக நாள் வாழ்த்துகள் நட்பூக்களே

கோமகள் குமுதா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: