இரட்டையர்களின் பிறந்தநாள்.

இறைவன் எனக்கு இரட்டை வரமாக அருளினான். என் இரட்டைக் குழந்தைகளின் இனிய பிறந்தநாள் இன்று. வாழ்க செல்வங்களே பல்லாண்டு பல்லாண்டு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: