முத்தம்

கண்களை வேல்கள் என்றாய்
புருவங்கள் விற்களானது
பார்வை ஃபசூகா என்றாய்
இடையில் ஒளிந்துள்ள ஆயுதங்கள் இந்திய ராணுவத்திலேயே இல்லை என்றாய்
மொத்தத்தையும் இழந்து நான் நிராயுதபாணியானேன் உன் ஒற்றை முத்தத்தால்😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: