பயம். அந்த பயம். அது…

உன்னை அதிகம் விமர்சிப்பவனே உன்னைக் கண்டு அதிகம் பயப்படுகிறான்.

ஃபிடல்காஷ்ட்ரோ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: